Druk op onderstaande blauwe knop voor een PDF download.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT


Artikel 1: Statuten

Dit huishoudelijk reglement dient ter aanvulling en/of uitwerking van hetgeen in de wet en de statuten is opgenomen. Mocht enige bepaling hiermee in strijd zijn, dan dient deze als niet geschreven te worden beschouwd.

Artikel 2: Activiteiten

De vereniging houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten voor haar leden. Deze activiteiten zijn onder te verdelen in:

1: Activiteiten direct verbonden aan het statutaire doel van de vereniging.
2: Activiteiten ter verhoging van het saamhorigheidsgevoel onder de leden.

Artikel 3: Lidmaatschap

a. De vereniging kent uitsluitend leden, hetzij actief dan wel ondersteunend.
b. Actieve leden zijn “leden” in de zin van de wet en de statuten. Zij beschikken over alle rechten en verplichtingen die hen krachtens wet, statuten en dit reglement toekomen.
c. Actieve leden kunnen in principe deelnemen aan alle door de vereniging georganiseerde activiteiten en ontvangen periodiek het clubblad.
d. Het is mogelijk zich aan te melden voor dit lidmaatschap voor een proefperiode (aspirant-lidmaatschap). Deze proefperiode geldt maximaal tot het einde van het lopende kalenderjaar. Deze leden ontvangen geen clubblad.
e. Ondersteunende leden (reserve leden) zijn geen leden in de zin van de wet en de statuten. Zij beschikken slechts over die rechten en verplichtingen die hen uitdrukkelijk krachtens dit huishoudelijk reglement toekomen.
f. Ondersteunende leden kunnen in principe niet deelnemen aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten direct verbonden aan het statutaire doel van de vereniging, tenzij de vereniging een tekort aan mensen kent, danwel het een evenement van de “Stichting Autosport Zuid-West Brabant” betreft. Zij ontvangen voorts geen clubblad.
g. Men geeft te kennen lid te willen worden van de vereniging, actief danwel ondersteunend, al dan niet op proef, door het invullen van een inschrijfformulier.
h. Hiermee geeft men tevens aan dit huishoudelijk reglement gelezen en akkoord te zijn met de inhoud ervan.
i. Het bestuur beslist over toelating. Een weigering kan geschieden zonder reden van opgaaf.
j. Opzegging van het lidmaatschap dient tenminste een maand voor het einde van het verenigingsjaar schriftelijk aan het bestuur te worden gedaan.

Artikel 4: De algemene ledenvergadering

a. Ten minste na ieder verenigingsjaar (=kalenderjaar) zullen de actieve leden in de algemene ledenvergadering bijeenkomen. Dit is de jaarvergadering. Deze zal in de maand januari plaatsvinden.
b. Indien men niet in staat is een algemene ledenvergadering bij te wonen, dient men dit ten minste drie dagen voor de vergadering aan het bestuur kenbaar te maken.
c. De vergaderingen zijn NIET openbaar. Het bestuur beslist omtrent toelating tot de vergadering van Niet-stemgerechtigde.

Artikel 5: Het bestuur

a. Bestuursleden worden tijdens de jaarvergadering op voordracht van het zittende bestuur voor de algemene vergadering uit hun midden benoemd, met minimaal een tweederde meerderheid.
b. Het bestuur bestaat uit zeven personen, te weten een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een penningmeester en drie overige bestuursleden.
c. Ieder nieuw kalenderjaar treedt een aantal bestuursleden af, en wel in een driejarige cyclus met respectievelijk twee, twee en drie personen per jaar.
d. De namen van de aftredende en eventueel herkiesbare bestuursleden worden minimaal drie weken voor de jaarvergadering bekend gemaakt.
e. Leden die zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie dienen dit uiterlijk drie weken voor de jaarvergadering bij de secretaris te melden.
f. Correspondentie bestemt voor het bestuur dient men te richten aan de secretaris.

Artikel 6: Bestuursvergadering

a. Het bestuur komt naar behoefte bijeen. Doch minimaal zes keer per jaar.
b. Leden van het bestuur zijn verplicht bij bestuurs- en ledenvergaderingen aanwezig te zijn. Bij verhindering dient men dit minimaal twee dagen van tevoren, onder opgaaf van redenen, bij de secretaris te melden.
c. Bestuursbesluiten dienen te worden gedragen door de meerderheid van de aanwezige bestuursleden.
d. Bestuursvergaderingen zijn niet openbaar. Het bestuur beslist omtrent toelating tot de vergadering van niet-stemgerechtigden.

Artikel 7: Gedragscode

a. Alle leden dienen zich jegens elkaar en jegens derden te gedragen zoals het in het maatschappelijk verkeer betaamt, zulks ter beoordeling van het bestuur. Dit betekent onder meer dat ten aanzien van activiteiten waarbij de vereniging betrokken is en waarbij autogebruik centraal staat, alle leden een verantwoord rijgedrag aan de dag dienen te leggen.
b. Een ieder die deelneemt aan activiteiten direct verbonden aan het statutaire doel van de vereniging, dient zich bij zijn handelen te onderwerpen aan de wensen van het bestuur en/ of de ter plaatse verantwoordelijke/ bevoegde perso(o)n(en). Dit betekent in ieder geval dat men zichzelf nimmer taken mag toebedelen die op het vlak van deze laatste(n) liggen.
c. Indien men deelname aan activiteiten van de vereniging heeft toegezegd, dient men zich in geval van verhindering tenminste drie dagen van tevoren, doch bij voorkeur reeds in een eerder stadium, bij een bestuurslid af te melden.
d. Het bestuur dient zijn taken naar beste eer en geweten uit te voeren.
e. De vereniging kan minner aansprakelijk gesteld worden voor letsel, schade en/ of nadeel ondervonden tijdens activiteiten van de vereniging.

Artikel 8: Contributie

a. Door het bestuur goedgekeurde kosten in verband met activiteiten direct verbonden aan het statutaire doel van de vereniging zullen gedeeltelijk door de leden gedragen worden in de vorm van een vaste contributie.
b. De hoogte van deze contributie zal jaarlijks door de algemene ledenvergadering worden vastgesteld.
c. De hoogte van deze contributie is afhankelijk van het aantal actieve leden per postadres.
d. Gedurende het verenigingsjaar zal deze niet variëren.
e. Indien de duur van het lidmaatschap korter is dan een volledig verenigingsjaar, is eveneens de volledige contributie verschuldigd.
f. Een ondersteunden lid (reserve lid) is geen contributie verschuldigd.
g. Uitsluitend ter harer beoordeling kan het bestuur voorts besluiten om in bijzondere omstandigheden vermindering/ ontheffing te verlenen van de verplichting tot voldoening van de contributie.

Artikel 9: Overige financiële verplichtingen

a. Voor deelname aan activiteiten ter verhoging van de saamhorigheid onder de leden gelden bijzondere financiële verplichtingen.
b. De hoogte hiervan zal per activiteit afzonderlijk worden vastgesteld en in de uitnodiging tot deelname worden vermeld.
c. De financiële verplichting is voor de ondersteunende leden hoger dan voor de actieve leden.
d. Uitsluitend ter harer beoordeling kan het bestuur besluiten om in bijzondere omstandigheden vermindering/ ontheffing te verlenen van deze financiële verplichtingen.

Artikel 10: Betalingen

a. Contributie dient bij voorkeur te worden betaald door invulling van de machtigingskaart. Anders dient de contributie uiterlijk drie weken na de jaarvergadering op de rekening van de vereniging te zijn bijgeschreven, of bij die gelegenheid ter plaatste aan de penningmeester contant te worden betaald.
b. Financiële verplichtingen als in artikel 9 bedoeld, dienen uiterlijk bij aanvang van de activiteiten aan de penningmeester te worden voldaan.